3eshha Keda
3eshha Keda
Artist : Jad Choueiri
TrackList


1. 3eshha Keda
2. Kasartely El Sayarah
3. Betrodahali
4. Hebbina
5. Mesh Ayez Ghirak
6. Malha Di Biya
7. Wala Awal
8. Ghali